CBDimport+36-20/3346464
 1. A WEBÁRUHÁZ ÜZEMELTETŐJE

A www.cbdimport.hu címen elérhető webáruházat a

Cég neve: MediCanna s.r.o.

Cégjegyzékszám: 53 683 277

Adószám: SK2121457085

Székhely: Hlavná 22. 943 01 Štúrovo, Slovakia

Telephely: Hlavná 22. 943 01 Štúrovo, Slovakia (A telephely nem átvételi pont!)

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

Szolgáltató bankszámla adatai:

Számlavezető pénzintézet: Tatra Banka a. s.

Pénzforgalmi jelzőszám: EUR

IBAN: SK84 1100 0000 0029 4911 0459

 1. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Felhasználók az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához:

2.1. Telefonon

Telefonszám: 06/20/334-6464, 06/1/797-29-60 – a hívás belföldi, alapdíjas

2.2. E-mailben

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Válaszadás, 2 munkanapon belül.

 1. A MAGYAR JOG KIKÖTÉSE

3.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely)

üzemeltető Szolgáltató szolgáltatása Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására,

Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra e szerződés keretein belül a magyar és az európai jog

alkalmazandó, különös tekintettel

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február

28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján

történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb

formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet,

továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)

Korm. rendeletre,

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre,

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi

XLVIII. törvényre,

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra

vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014.

(IV. 29.) NGM rendeletre.

3.2. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) említett

időpontok, időintervallum megjelölések a közép-európai idő szerint értendők.

3.3. A jelen ÁSZF-ben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar

munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.

 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEK HATÁLYA ÉS

ALANYAI

4.1. Jelen szerződési feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely

felhasználására, a webhelyen működő webáruházban megrendelhető termékek adásvételére

vonatkoznak.

4.2. A szerződés felei:

4.2.1. A fent azonosított Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetője és a termékek eladója,

szolgáltatások nyújtója.

4.2.2. Felhasználó, mint a webáruházból terméket megrendelő vásárló, valamint a webhely

weboldalait meglátogató személy. Felhasználó lehet minden jogképes természetes és jogi

személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi

jogalanyokat is, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és

magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő

szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk.

szabályai szerint kötheti meg.

4.3. A szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre

szól.

 1. A TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTTI, ELEKTRONIKUS ÚTON KÖTÖTT

SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

5.1. A webáruházban megrendelhető termékek, szolgáltatások lényeges tulajdonságairól

Felhasználó a megrendelést megelőzően a webhely termékek, szolgáltatások tulajdonságait

leíró oldalain tájékozódhat.

5.2. A szerződéskötés nyelve magyar.

5.3. A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak

minősülnek.

5.4. Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles

visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz 48 órán belül, akkor

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

5.5. A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja,

és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető.

5.6. Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így az nem áll rendelkezésre

nála.

5.7. Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást kap

az aktuális fuvarozási díjakról és esetleges fuvarozási korlátozásokról, valamint a lehetséges

fizetési módokról.

5.8. A szerződési feltételeket és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges dokumentumokat

Felhasználó a megrendelésének e-mail útján történő visszaigazolásához csatolt

dokumentumként megkapja, a megrendelésének beérkezésekor aktuális tartalommal. Ezen

felül a szerződési feltételeket és tájékoztatókat Felhasználó a webhelyről menthető

formátumban letöltheti és/vagy kinyomtathatja, valamint az aktuális állapotában mindig

elérhető a webhelyen.

 1. REGISZTRÁCIÓ

6.1. A regisztráció ingyenes.

6.2. A regisztrációt a Felhasználó a webhelyen található a „regisztráció" feliratú gombra

kattintással, ezt követően a megjelenő adatlap kitöltését követően, a jelen szerződési feltételek

elfogadásával és az adatkezelési nyilatkozat bejelölésével, végül a „regisztráció" feliratú

gombra kattintással hajthatja végre.

6.3. Az érvényes regisztrációhoz Felhasználónak valós adatokat és elérhetőségeket kell

megadnia. Amennyiben megállapítást nyer, hogy valótlan adatokkal történt a regisztráció,

Szolgáltató jogosult azt törölni. Utóbbi esetben Szolgáltatót nem terheli felelősség az

esetleges következmények miatt.

6.4. Szolgáltató az érvényes regisztrációt is törölheti a következményekért való felelőssége

nélkül, amennyiben a törölt Felhasználó rosszhiszeműen használta fel a webhelyet, vagy más

módon megszegte a jelen szerződési feltételeket.

6.5. A regisztráció fenti okokból történő, Szolgáltató általi törlése a mindkét Fél által már

teljesített megrendeléseket nem érinti. Ugyanilyen okból történő törlés esetén, amennyiben

Szolgáltató még nem kezdte meg a teljesítést akkor egyoldalúan eldöntheti, hogy teljesíti-e

azt, feltéve, hogy a törlés oka ezt nem akadályozza. Amennyiben a fenti okokból nem teljesíti

a megrendelést és Felhasználó már fizetett, Szolgáltató visszafizeti a Felhasználó által fizetett

összeget. Ha a Felhasználó törlés okát jelentő magatartása kárt okozott Szolgáltatónak, utóbbi

jogosult visszatartani a kár összegét a visszafizetés összegéből.

6.6. Felhasználó a regisztrációjának törlését bármikor kezdeményezheti a Szolgáltatónak

küldött e-mail üzenettel, melyet Szolgáltató késedelem nélkül – de legfeljebb 10 napon belül

– végrehajt.

6.7. A regisztráció törlését teheti szükségessé Felhasználó – regisztráció céljából kezelt –

személyes adatainak törlését eredményező, vagy ilyen célú felhasználását megtiltó összes

adatkezeléssel kapcsolatos kérelme. Ezekről Felhasználó bővebben az adatkezelési

tájékoztatóban olvashat.

6.8. A regisztráció Felhasználó fentiek szerinti kérelmeire történő törlése nem érinti az általa

korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését.

 1. A VÉTELÁR MEGHATÁROZÁSA

7.1. A termékek, szolgáltatások aktuális áráról a webáruház termékek, szolgáltatások

tulajdonságait bemutató oldalain tájékozódhat a Felhasználó.

7.2. A termékeknél, szolgáltatásoknál feltüntetett vételárak bruttó fogyasztói árak, tehát

minden terméknél a fizetendő vételár adóval megnövelt teljes összege látható.

7.3. A vételár mindig az ár feltüntetésnél megjelölt pénznemben értendő.

7.4. Az árak a szállítási költséget nem tartalmazzák.

7.5. Szolgáltató csomagolási költséget nem számít fel.

7.6. A megrendelések visszaigazolásában mindig a ténylegesen fizetendő bruttó fogyasztói ár

és az esetleges egyéb költségek is teljes, fizetendő összegükben szerepelnek.

7.7. A webáruház weboldalain látható termékek, szolgáltatások árai változtatásának jogát

Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt termékek, szolgáltatások árát nem

befolyásolja.

7.8. Amennyiben hibás ár szerepel a webáruházban, vagy a megrendelés visszajelzésben –

különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra – akkor Szolgáltató nem köteles a terméket,

szolgáltatást hibás áron értékesíteni. Szolgáltató a hibás áron történt megrendelést követően

felajánlja a Felhasználó számára a termék, illetve szolgáltatás valós áron történő értékesítését.

Amennyiben Felhasználó ezt nem fogadja el, jogosult elállni a megrendelésétől.

 1. A MEGRENDELÉS LEADÁSÁNAK MÓDJA ÉS LÉPÉSEI, A SZERZŐDÉS

LÉTREJÖTTE

8.1. A termék kiválasztása

8.1.1. Felhasználó a webáruház termékek adatait tartalmazó oldalain ismerheti meg a

termékek lényeges tulajdonságait.

8.1.2. A megrendelni kívánt termék adatlapján található „kosárba" feliratú gombra kattintással

virtuális kosárba helyezheti a terméket a Felhasználó.

8.1.3. Amennyiben Felhasználó több terméket kíván megrendelni, a fentiek szerint eljárva

több terméket helyezhet a kosárba.

8.1.4. Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató

ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére (elérhetőségek: fentebb az

„Ügyfélszolgálat" cím alatt).

8.2. A megrendelés leadása és visszaigazolása, a szerződés létrejötte

8.2.1. Felhasználó a megrendelését online, a webáruházban adhatja le, az alábbiak szerint.

8.2.2. A megrendelés leadásának nem feltétele a regisztráció.

8.2.3. Felhasználó a termékek kiválasztása és kosárba helyezése után a fejlécen található

„Kosár" feliratú gombra kattintva megtekintheti a kosár tartalmát. Az ikon mellett látható

továbbá a megrendelni kívánt termékek darabszáma, valamint azok teljes vételára.

8.2.4. A kosár tartalmát mutató oldalon Felhasználónak lehetősége van a kiválasztott

termékek darabszámát jelölő szám átírásával a kívánt darabszámon módosítani, illetve az „X"

karaktert ábrázoló ikonra kattintással a kosárból ki is veheti az adatott terméket.

8.2.5. Ezt követően a „Folytatás" feliratú gombra kattintást követően a szállítási, valamint

fizetési mód kiválasztása szükséges.

8.2.6. A „Folytatás" feliratú gombra kattintva a név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím

megadása szükséges.

8.2.7. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő

azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

8.2.7.1. A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a megrendelés folyamatában

figyelmeztető üzenet jelenik meg.

8.2.7.2. A regisztrált Felhasználó a személyes adatait a megrendelés folyamatában a

megrendelésre vonatkozóan módosíthatja. A regisztrációs adatait a webhelyre belépést

követően a sematikus emberalakot ábrázoló ikonra kattintással megjelenő személyes

profiljának oldalán van lehetősége módosítani.

8.2.7.3. A kosár tartalma, megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők,

változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig, a megrendelés folyamatában

fentiek szerint megjelenő oldalakon visszalépéssel és az adatok módosításával, újabb

bevitelével az ÁSZF jelen fejezetének eddigi pontjaiban írtak szerint. Visszalépésre a

böngésző visszalépés gombjára kattintással, illetve a webáruház megrendelés lépéseit mutató

oldalainak tetején látható folyamatábrán megnevezett megrendelési fázisokra kattintva van

lehetőség.

8.2.8. Felhasználó a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését és az esetleges adatbeviteli

hibák javítását követően, a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat bejelölésével és a

„Megrendelés elküldése" feliratú gombra kattintással adhatja le érvényesen megrendelését.

8.2.9. Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően azt automatikus e-mail útján

haladéktalanul visszaigazolja Felhasználónak, az általa online megrendelése során megadott

e-mail címére. A visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó által fizetendő vagy online fizetés

esetén fizetett teljes összeget. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének

elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó

mentesül az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás akkor tekintendő a Felhasználóhoz

megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (tehát az e-mail fiókjába történő

beérkezéssel). A megrendelés itt írt visszaigazolásával még nem jön létre a termék

megvásárlására vonatkozó szerződés, ez a visszaigazolás Szolgáltató részéről még nem számít

a megrendelés elfogadásának.

8.2.10. A megrendelések feldolgozása minden munkanapon közép európai idő szerint a

honlapon közzétett időben történik. Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon kívül

érkezik Szolgáltatóhoz, azt a beérkezést követő első feldolgozási időszak kezdetén – előre

fizetés esetén a fizetendő összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezésének időpontját követő

első feldolgozási időszak kezdetén – kell Szolgáltatóhoz érkezettnek tekinteni és attól az

időponttól számított 24 órán belül kerül feldolgozásra.

8.2.11. A megrendelés feldolgozása megkezdését követően Szolgáltató – megrendelés

elfogadása esetén – e-mail útján tájékoztatja Felhasználót a megrendelés elfogadásáról. A

termék megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató erről szóló e-mail üzenetének

Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre.

8.2.12. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó

visszaigazolás és a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmának

ellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az

eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem

kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás kézhezvételét követően fizetést teljesít, akkor a

szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó. Az eltérő tartalmú visszaigazolás

Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben

korrigálja a megrendelést.

8.3. A regisztráció Felhasználó megrendelését követő kérelmére történő törlése nem érinti az

általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését.

8.4. Ha Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatainak törlését kéri, vagy azok

ilyen célú felhasználása ellen tiltakozik, abban az esetben Szolgáltató nyilatkoztatja a

megrendeléstől való elállási szándékáról.

 1. A MEGRENDELÉS UTÓLAGOS MÓDOSÍTÁSA

9.1. Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy

helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetőségeken.

Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató

korrigálhassa a megrendelést.

9.2. A megrendelés módosítása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást küld a

módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a

már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a vásárlásra vonatkozó

szerződés.

 1. FIZETÉSI FELTÉTELEK

10.1. Lehetséges fizetési módok:

10.1.1. Online bankkártyás fizetés:

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, online fizetési

szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés.

Az online bankkártyás fizetési szolgáltatást *bankkártyához tartozó online fizetési szoláltató

neve biztosítja. A szolgáltatás használata során Felhasználó bankkártyával fizethet.

A bankkártyával történő fizetés során a fizetéshez használt bankkártya adatait Felhasználó

közvetlenül és kizárólag a fenti szolgáltató részére adja meg, mivel a fizetés folyamatában

átirányításra kerül annak weboldalára. Az online bankkártyás fizetést biztosító szolgáltató

nem osztja meg a bankkártya adatokat a Szolgáltatóval.

Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek,

melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén,

ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.

Ez a fizetési mód a választott kézbesítési módtól függetlenül vehető igénybe.

10.1.2. Utánvétel kiszállítás esetén:

A megrendelés elküldésének folyamatában a Felhasználó által kiszállítással történő

kézbesítési mód esetén kiválasztott, utánvétellel történő fizetés. Felhasználó a kézbesítéskor a

futárszolgálat munkatársánál készpénzzel vagy bankkártyával fizethet.

A futárszolgálatnál történő fizetés további feltételeiről a csomagküldő.hu szerződési feltételei

rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a cég online felületén (lentebb részletezve).

10.1.3. Utánvétel átvételi pont esetén:

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott a

csomagküldő.hu (személyes átvevőpont) átvételi pontra történő kézbesítéssel, utánvétellel

történő fizetés.

Felhasználó a kézbesítéskor az átvételi pontnál készpénzzel vagy a kiválasztott üzlettől

függően bankkártyával fizethet.

Az átvételi pontnál történő fizetés további feltételeiről az átvételi pontot biztosító vállalkozás

szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a fent megjelölt

vállalkozás online felületén.

 1. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

11.1. Teljesítési és szállítási határidő

11.1.1. A megrendelt terméket Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról szóló

visszaigazolásban szereplő határidőn belül szállíttatja ki a Felhasználó által a megrendelés

során megadott szállítási címre.

11.1.2. A megrendelt termék a megrendelés beérkezésének napját követő *megrendelés

feldolgozási ideje munkanapokban, pl „5" munkanapon belül kerül átadásra a fuvarozónak,

aki ezt követően a lentebb jelzett határidőn belül kézbesíti azt.

11.1.3. Amennyiben Szolgáltató nem tudja teljesíteni a fentiek szerinti határidőn belül a

megrendelést, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően

haladéktalanul értesíti Felhasználót.

11.2. Szállítás minden esetben a Zásilkovňa.cz (Csomagküldő.hu) rendszerén keresztül

történik.

Zásilkovna s.r.o.

Cégjegyzékszám: 28408306

Adószám: CZ28408306

Székhely: Lihovarská 1060/12 190 00 Praha 9

Telefon:+420 216 216 516

E-mail cím:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fuvarozó a feladástól számított 5 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket

Felhasználó részére. A szállítással kapcsolatos további információkat a Fuvarozó honlapján

elérhető „Általános üzleti feltételek" dokumentum tartalmazza.

11.5. A szállítás díja

A kiszállítás díjának a Felhasználó által fizetendő bruttó összegét a megrendelés elküldésének

folyamata során ismerheti meg Felhasználó.

11.6. A termék átvétele

11.6.1. Amennyiben Felhasználó az általa megrendelt terméket indok nélkül nem veszi át a

kézbesítés időpontjában – ideértve azt is, mikor Felhasználó a Fuvarozó kézbesítésre irányuló

többszöri kísérlete ellenére sem elérhető, így meghiúsul a kézbesítés, illetve átvételi pont vagy

csomagautomata kézbesítési mód kiválasztása esetén, a megrendelt terméket a kiválasztott

átvételi pontnál vagy csomagautomatánál nem veszi át az átvételre biztosított időn belül – a

Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni. Ez esetben,

amennyiben Szolgáltatóhoz visszaérkezik a termék és Felhasználó előre fizette a megrendelt

termék vételárát, a vételárat Szolgáltató – a tranzakció költségének levonását követően –

visszafizeti. A szállítás díja nem számít bele a vételárba, az ilyen esetben – mely eset nem

minősül az elállási jog gyakorlásának – nem kerül visszafizetésre.

11.6.2. A megrendelt termékek mennyiségét, épségét és szükséges dokumentumok (számla)

meglétét még a kézbesítés helyén és idején, az átvételkor ellenőrzi a Felhasználó, az esetleges

kárt, hiányt, egyéb eltérést még akkor jelzi Fuvarozó felé. Amennyiben a Felhasználó

kézbesítéskor bármilyen sérülést, eltérést tapasztal a kézbesített terméken, Fuvarozó a

Felhasználó kérésére köteles tételesen átadni az árut és erről, valamint a terméken tapasztalt

eltérésekről, sérülésekről a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. A szállítás közben a

termékben keletkezett károkért elsősorban a Fuvarozót terheli a felelősség, ugyanakkor a

Felhasználó felé a termék Felhasználó részére történő átadásának időpontjáig Szolgáltató

viseli az ezzel kapcsolatos kockázatot. Az átvételkor elvégzendő ellenőrzés Felhasználó általi

elmulasztása ugyanakkor nem befolyásolja Felhasználó szavatossági jogait és az indokolás

nélküli elállási jogát sem, azokat ez esetben is ugyanúgy gyakorolhatja

 1. HIBÁS TELJESÍTÉS, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI

JOG

12.1. Hibás teljesítés

12.1.1. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék, illetve szolgáltatás a teljesítés időpontjában

nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

12.1.2 Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés

időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

12.1.3. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy a

teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés

időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével

összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert

hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli.

12.2. Kellékszavatosság

12.2.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben

kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

12.2.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény

teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan

többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy

igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére

Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat.

12.2.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét

azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

12.2.4. Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után

haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő héten belül közölni.

(Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két héten

belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő

kárért a jogosult felelős.) Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a

szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait

már nem érvényesítheti.

12.2.5. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a teljesítéstől számított hat

hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb

feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató

nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles

bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

12.3. Termékszavatosság

12.3.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása

szerint – a fentebb írt kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

12.3.2. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy

kicserélését kérheti.

12.3.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos

minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő

tulajdonságokkal.

12.3.4. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától

számított fél éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

12.3.5. Felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy

forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény

érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

12.3.6. A gyártó illetve a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági

kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt

felismerhető, vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak illetve a Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

12.5. Elállási/felmondási jog

12.5.1. Fogyasztónak minősülő Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e

szerződéstől. Hasonlóképpen szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén, ha a szerződés

teljesítése megkezdődött, a Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani

a szerződést.

12.5.2. Az elállási határidő

termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár

le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik

személy a terméket átveszi;

több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az

utolsó termék átveszi;

több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Felhasználó vagy a

Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy

darabot átveszi;

valamint A), B), és C) pontok esetében Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a

termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

12.5.3. A szolgáltatások tekintetében Felhasználót nem illeti meg az elállási jog, ha a

Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a

Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a

teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

12.5.4. Ha Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát

tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére.

Az elállási/felmondási nyilatkozat bármilyen módon megtehető, akár szóban akár írásban.

Felhasználó az elállási jog gyakorlásához felhasználhatja a következő nyilatkozatmintát is:

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Postacím:

E-mail:

Alulírott .............................................................................. kijelentem, hogy gyakorlom

elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi

szolgáltatás/ok nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés / termék átvételének időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

Kelt:

--

12.5.5. Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt

határidő lejárta előtt elküldi írásbeli elállási/felmondási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó

napján szóban bejelenti azt. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási/felmondási

jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta.

12.5.6. A higiéniai csomagolással ellátott termékek esetén a termék higiéniai csomagolásának

eltávolítását követően a Felhasználó nem gyakorolhatja indokolás nélküli elállási jogát. A

higiéniai csomagoláson kívüli, további csomagolás felbontása nem akadályozza az elállási jog

gyakorlását. A higiéniai csomagolással ellátott termékeken kívül eső termékek esetében az

elállási jog gyakorlását nem zárja ki a felbontott csomagolás és a termék jellegének,

tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használat.

12.5.7. A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége Felhasználót

terheli. Az áru visszajuttatása történhet személyesen is, az ügyfélszolgálattal történő előzetes

időpont egyeztetés után.

Az elállás/felmondás elfogadása és az áru visszavétele után az elszámolás megtörténik,

legfeljebb az elállás/felmondás elfogadásától számított 14 napon belül. Termékre vonatkozó

elállás esetén Szolgáltató az elállással érintett termék vételárát és a kiszállítás költségét is,

szolgáltatásra vonatkozó elállás esetén az elállással érintett szolgáltatás vételárát köteles

visszatéríteni Felhasználó részére.

12.5.8. Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát:

a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését

követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte

meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően

felmondási jogát elveszíti;

olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás

által nem befolyásolható, az elállási határideje alatt is lehetséges ingadozásától függ;

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy

kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a

Felhasználó személyére szabtak;

romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból

az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul

vegyül más termékkel;

olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem

befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi

szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől

számított harmincadik napot követően kerül sor;

olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére

keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából,

kivéve ha a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás

elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre

vonatkozóan;

lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának

adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,

személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó

szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési

határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a

fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e

beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés

megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

12.6. Az elállás/felmondás joghatásai

12.6.1. Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó

elállási/felmondási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül Szolgáltató

visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, termékre vonatkozó

jótállás esetén ideértve a termék Felhasználóhoz történő fuvarozásának költségét is (kivéve

azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Felhasználó a Szolgáltató által

felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A

visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező

fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez

kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag

Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. Termék adásvételére irányuló szerződés

esetén a visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a

terméket, vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi

időpontot kell figyelembe venni.

12.6.2. Felhasználó köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de

legkésőbb elállási/felmondási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül

visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt

elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Felhasználó viseli.

12.6.3. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett

értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének

megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ez a

rendelkezés csak a higiéniai csomagolással ellátott termékeken kívül eső termékek esetében

értelmezhető.

12.6.4. Ha a Felhasználó kérte, hogy az elállási/felmondási határidőn belül kezdődjön meg a

szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Felhasználó köteles megtéríteni Szolgáltató

számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó

összeget. Hasonlóképpen Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által nyújtott ellenszolgáltatás

azon részét, amely meghaladja az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

 1. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

13.1. A Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon

dönt a Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Szolgáltató

kizárja felelősségét az ebből eredő károkért.

13.2. Szolgáltató nem garantálja, hogy a termék, illetve szolgáltatás megfelel a Felhasználó

által tervezett bármilyen felhasználási célra. A termék, illetve szolgáltatás leírásában és

útmutatójában írtak irányadók a felhasználást illetően, de a konkrét felhasználási

körülményekből adódó eltérések miatt a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

13.3. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért,

amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné

válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például

elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az internet nyílt,

biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek,

megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes

megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelősség.

13.4. Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül

megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a

webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már érvényesen leadott

megrendeléseket és a Felhasználó egyéb kérelmeit teljesíti, más esetleges következményekért

azonban nem felel.

13.5. A webhelyen megjelenített termékek és szolgáltatások képei eltérhetnek a valóságostól,

bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató nem felelős a termékismertetők

rajta kívül álló okok miatt, így a gyártó vagy a beszállító miatt szükségessé váló előzetes

bejelentés nélküli esetleges változtatásából adódó eltérésekért.

13.6. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra

visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért

való felelősségét kizárja.

13.7. A webhelyen található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll

Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli

vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal

kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

14.1. Szolgáltató a webhelyen megrendelés nélkül böngésző Felhasználók tekintetében is

fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely

felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására.

Erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan

közzétett jogi nyilatkozatban, jelen ÁSZF-ben és további tájékoztató dokumentumokban

érheti el.

14.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és

a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően,

kölcsönösen együttműködve járnak el.

 1. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az „Adatkezelési tájékoztató" és a „Tájékoztató

sütik alkalmazásáról" című dokumentumok adnak tájékoztatást.

 1. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

16.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor

előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.

16.2. Az egyes megrendelések alapján létrejövő szerződésekre mindig az adott megrendelés

végleges – szerződést létrehozó – visszaigazolásához csatolt szerződési feltételek

vonatkoznak.

 1. ALKALMAZANDÓ JOG

17.1. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő

jogszabályok rendelkezési irányadók:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február

28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján

történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb

formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet,

továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)

Korm. rendelet,

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi

XLVIII. törvény,

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó

szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.)

NGM rendelet.

 1. PANASZ, JOGÉRVÉNYESÍTÉS, SZOLGÁLTATÓ FELETTI FELÜGYELET

18.1. Panasz

18.1.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a

Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő

forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére

vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és

elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz a weboldalon és az ÁSZF elején feltüntetett

elérhetőségeken.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja.

Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az

írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

18.1.2. Békéltető testülethez fordulás lehetősége

Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi

szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés

megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.

Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen

lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák

mellett működő békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei

megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet

meg.

Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti

Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez

kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. A Budapesti

Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei

megtalálhatók a

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek&pid=1&mid=1 oldalon, valamint itt

olvashatók:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefon: +36 1 488 2186

Fax: +36 1 488 2186

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Webhely: http://bekeltet.hu

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő

független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági

eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek

eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű,

gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető

jogokról és kötelezettségekről.

18.2. Jogérvényesítés bírósági úton

A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás

kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel

rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felhasználó a lakhelye vagy tartózkodási

helye szerinti járásbíróságon indíthatja meg a pert.

18.2.1. Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra

vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online

vitarendezési eszközét.

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal

kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és

fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz

kezelésére.

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további

információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

18.2.2. Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának,

alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására,

tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok

alkalmazására vonatkozó határon átnyúló panaszával az Európai Fogyasztói Központhoz

fordulhat.

Európai Fogyasztói Központ

Postacím: 1440 Budapest Pf. 1.

Telefon: +36 1 896 7747

Fax: +36 1 210 2538

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Webhely: https://www.magyarefk.hu/hu/elerhetosegek.html

Štúrovo, 2021.09.01.